คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดสัมมนา นศ.ปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มกราคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 354 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดสัมมนา นศ.ปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู กระบวนวิชา 100599 ภาคเรียนที่ 2/2562 ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการพัฒนาผู้เรียน และสามารถนำนวัตกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ เพื่อให้สอดรับการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ของประเทศ ที่จะมีส่วนในการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพได้ ซึ่งมีนักศึกษาเข้ารับฟังการสัมมนา รวมทั้งสิ้นประมาณ 281 คน ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร อาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา นำอภิปรายเรื่อง "แนวทางการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์" และ อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู บรรยายเรื่อง "สรุปการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ครึ่งแรก"